PROG 2017-2021_outcome1_Lay people, Red Cross staff & volunteers have adequate, up-to-date and evidence based knowledge, skills & attitudes to provide first aid to those in need by 2021, as such enhancing community level resilience and emergency care capacity.

IATI Identifier: BE-BCE_KBO-0461634084-2017_16_ZW_DGD
Published in IATI IATI
 • date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2021
 • autorenew Implementation (Status)

In onze activiteiten, kiezen we voor eerstehulponderricht. Door ZRCS personeelsleden, ZRCS vrijwilligers en leken op te leiden in eerste hulp wordt de bevolking van Zimbabwe zelfredzaam gemaakt. Bovendien is er een duurzaam mul-tiplicator effect door het opleiden van de ‘master trainers ’ (2.310 directe begunstigden en 84.786 indirecte begun-stigden). De aanwezigheid van ‘First Responders’ is van groot belang in een land dat kampt met een systemisch gebrek aan nodige gezondheidsinfrastructuur, zeker in tijden waarbij de kans op politiek geweld een reële dreiging is. Het programma richt zich in de eerste plaats op de ZRCS hoofdzetel in Harare, die in staat zal worden gesteld om een kwalitatieve ondersteuning te bieden aan de eerstehulpopleidingen verspreid over het volledige land, via 4 nationale trainingscentra in Bulawayo, Gweru, Mutare en Harare. De trainingscapaciteit van ZRCS zal worden versterkt met 45 eerstehulptrainers. Dankzij de samenwerking met de Belgische NGO Africalia kunnen we ook hun doelgroep opleiden in eerste hulp. Naast het opleiden in eerste hulp, wil RKV de zelfredzaamheid van ZRCS versterken door hen in staat te stellen finan-cieel autonoom te investeren in eerstehulpactiviteiten. Door ZRCS meer zelfredzaam te maken, garanderen we een grotere duurzaamheid van eerstehulpactiviteiten. RKV wil dit doen door ZRCS te ondersteunen in het uitbouwen van bedrijfseerstehulp. Dit doen we zowel via kennisoverdracht (workshops rond marketing en het opzetten van een kostenmodel) als via een ondersteuning van hun humanitaire diplomatie die bijvoorbeeld eerstehulplessen of hulp-posten verplicht moet maken. De uitbouw van bedrijfseerstehulp ligt in lijn met de ‘Waardig Werk’ prioriteiten van Zimbabwe rond veiligheid en preventie op de werkvloer. Naast zelfredzaamheid is impact een belangrijke focus van het RKV programma in Zimbabwe. Een studie van de Wereldbank toont aan dat het investeren in de opleiding van eerstehulpvrijwilligers één van de meest kosteneffectie-ve interventies is met een kost van slechts 8 US$ per Disability Adjusted Life Year averted (DALY) . Bovendien inves-teert RKV via haar ‘Center for Evidence-Based Practice’ continu in onderzoek naar interventiestrategieën met de mees-te impact. Zo onderzoeken we het effect van simulaties in eerstehulpopleidingen of welke eerstehulpkennis op welke leeftijd kan onthouden worden. De resultaten van deze onderzoeken zijn geïntegreerd in RKV’s eerstehulpondersteu-ning aan ZRCS. Daarnaast heeft het ‘Center for Evidence-Based Practice’ evidence-based eerstehulprichtlijnen uitge-werkt die volledig aangepast zijn aan de Afrikaanse context (‘AFAM’, African First Aid Materials’). Het eerstehulpoplei-dingsmateriaal van ZRCS zal op basis hiervan herzien worden zodat steeds de meest doelgerichte eerstehulppraktij-ken worden aangeleerd. RKV wil de impact van het programma in Zimbabwe ook vergroten door gebruik te maken van haar jarenlange ope-rationele expertise rond eerstehulpopleidingen en werken met jeugd. Binnen RKV bestaat de dienst ‘Eerste Hulp’ die 500 trainers in dienst heeft om nationaal eerstehulpopleidingen te geven. Deze trainers worden voor specifieke ex-pertisegebieden ingezet in ons programma. Daarnaast bestaat binnen RKV de dienst ‘Jeugd Rode Kruis’ die jaren-lange ervaring heeft in het aanleren van eerste hulp aan jeugd. Gezien de jonge bevolking van Zimbabwe, zal specifie-ke aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen van aangepast eerstehulpmateriaal voor de jeugd en zullen 320 leerlingen een eerstehulpopleiding krijgen. Dit programma houdt rekening met de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking rond digitale inno-vatie, mensenrechten en waardig werk. Gedurende alle fases van het programma, wordt een gender-sensitieve bena-dering gehanteerd: in lijn met Zimbabwe’s National Gender Policy 2013-2017, wordt binnen ZRCS gestreefd naar een gelijkmatige verdeling van vrouwen en mannen binnen de eerstehulplessen én de beheers- en bestuursorganen van de organisatie. Aan de hand van gender-gedisaggregeerde indicatoren zullen verwezenlijkingen in kaart worden gebracht. Daarnaast zullen inspanningen worden gedaan om de impact van onze interventie op het milieu te beper-ken, door onder andere de aankoop van lokale materialen en een correcte afvalverwerking.

more_horiz
Sectors:
 • Basic health care error
  Sector code:
  12220 - Basic health care
  Sector vocabulary:
  1 - OECD DAC CRS Purpose Codes (5 digit)

Participating Organisations

Organisation Name Organisation Type Organisation Role
Belgian Development Cooperation Government Funding
Zimbabwe Red Cross Society Partner Country based NGO Implementing
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Funding
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Accountable
Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw National NGO Implementing

Transaction

Transaction Value Provider Receiver Type Date
143,965 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2018
177,856 EUR (Valued at Dec 31, 2018) circle Provider N/A circle Receiver N/A Disbursement date_rangeDec 31, 2018
1,254 EUR (Valued at Dec 31, 2017) circle Rode Kruis Vlaanderen circle Receiver N/A Expenditure date_rangeDec 31, 2017
Not Available circle Rode Kruis Vlaanderen circle Zimbabwe Red Cross Society Disbursement date_rangeDec 31, 2017
542,743 EUR (Valued at May 29, 2017) circle Rode Kruis-Vlaanderen circle Zimbabwe Red Cross Society Commitment date_rangeMay 29, 2017

Budget

672,432 USD
125,927 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2017 - Dec 31, 2017
174,222 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2018 - Dec 31, 2018
128,860 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2019 - Dec 31, 2019
124,433 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2020 - Dec 31, 2020
84,767 EUR (Valued at Jan 01, 2017) date_range Jan 01, 2021 - Dec 31, 2021
access_timeUpdated on Apr 30, 2019 14:26:45
View XML file here